พลเสน คนึงนิจ. 2017. “การสร้างแบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะ/กระบวนการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอนุบาลประจันตคาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี”. Academic Journal Phranakhon Rajabhat University 8 (2):170-75. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/64111.