ทองมา ธงชัย. 2017. “การพัฒนาเกณฑ์มาตรฐานการประเมินความเสี่ยงใน การบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคารสำนักงาน”. Academic Journal Phranakhon Rajabhat University 8 (1):128-50. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/64397.