ทวีวัฒน์ จิรภัทร. 2017. “การศึกษาพฤติกรรมการซื้อสินค้าในร้านสะดวกซื้อของผู้บริโภคในเขตพื้นที่ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี A STUDY OF CONSUMER BEHAVIOR AT CONVENIENCE STORES IN WARINCHAMRAB DISTRICT, UBON RATCHATHANI PROVINCE”. Academic Journal Phranakhon Rajabhat University 7 (1):54-63. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/65456.