พุทธา สมชัย. 2017. “การประเมินผลหลักสูตรศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี A Curriculum Assessment in Master Of Education Program in Educational Administration, Education Faculty Bangkokthonburi University”. Academic Journal Phranakhon Rajabhat University 7 (1):74-84. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/65507.