บุญธรรม อนุพันธ์. 2017. “เพลงเดี่ยวนกขมิ้นสามชั้น ทางฆ้องมอญ 6 ลูก ทางครูสมชาย ดุริยประณีต กรณีศึกษาครูธีระศักดิ์ ชุ่มชูศาสตร์”. Academic Journal Phranakhon Rajabhat University 8 (1):220-31. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/66538.