เนียมคำ สุรเดช. 2017. “รำตรวจพลวิรุญจำบัง”. Academic Journal Phranakhon Rajabhat University 8 (1):253-64. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/66637.