ภู่เพ็ชร์ วิชัย. 2017. “เดี่ยวระนาดทุ้มเพลงลาวแพนทางครูสมาน ทองสุโชติ กรณีศึกษา: ดร.ดุษฏี มีป้อม”. Academic Journal Phranakhon Rajabhat University 8 (1):288-98. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/66744.