ป้อมสุวรรณ์ ประยูร. 2017. “การศึกษาเชิงวิเคราะห์สารัตถธรรมที่ปรากฏในชินกาลมาลีปกรณ์ เพื่อพัฒนานักศึกษาตามแนวพระพุทธศาสนา”. Academic Journal Phranakhon Rajabhat University 8 (1):338-46. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/67523.