ผดุงสุทธิ์ สุพัศชา. 2017. “ทางเดี่ยวระนาดเอกเพลงพญาโศก 3 ชั้น ทางครูกล้ำ ณ บางช้าง กรณีศึกษา ครูชาตรี อบนวล”. Academic Journal Phranakhon Rajabhat University 8 (1):306-20. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/67532.