ตัณฑัยย์ บุญศุภภะ. 2017. “การตอบสนองกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นของคณะกรรมการบริหารระบบหลักประกันสุขภาพในจังหวัดภูเก็ต”. Academic Journal Phranakhon Rajabhat University 8 (2):15-22. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/68799.