เทพผา สังเวียน. 2017. “แนวทางแก้ไขการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนโดยวิธีประชาพิจารณ์ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548”. Academic Journal Phranakhon Rajabhat University 8 (2):1-14. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/69123.