สังขผล เกรียงศักดิ์, ใจเย็น สนชัย, and วิชัยดิษฐ พูลฉัตร. 2017. “ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี”. Academic Journal Phranakhon Rajabhat University 8 (2):55-65. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/69124.