จั่นจุ้ย นภชา. 2017. “การสร้างแบบทดสอบทักษะกีฬาวอลเลย์บอล สำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนศรีจิตรา จังหวัดปทุมธานี”. Academic Journal Phranakhon Rajabhat University 8 (1):159-68. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/69660.