สิทธิชัย ว่าที่ ร.ต. ธราธิป. 2017. “แนวคิดและวิธีการประพันธ์ทางเดี่ยวปี่ใน เพลงแขกมอญ 3 ชั้น ของครูปี๊บ คงลายทอง”. Academic Journal Phranakhon Rajabhat University 8 (2):204-16. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/70867.