ตันติวุุฒิไกร สิรินทรา. 2017. “แนวทางส่งเสริมการจัดจำหน่ายเครื่องยนต์มือสองผ่านสื่อสังคมออนไลน์ในเขตพระนครศรีอยุธยา”. Academic Journal Phranakhon Rajabhat University 8 (2):134-43. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/76499.