ฤกษ์สมโภชน์ สุนัส. 2017. “รูปแบบการบริหารการจัดการเรียนการสอนดนตรีไทยในโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสำนักงาคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในเขตกรุงเทพมหานคร”. Academic Journal Phranakhon Rajabhat University 8 (2):196-203. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/77364.