ศรีเกรียงทอง ณรงค์, จันทึก ธีระวัฒน์, and ศิริวงศ์ พิทักษ์. 2017. “การพัฒนาตัวชี้วัดแรงจูงใจมุ่งผลสัมฤทธิ์ทางการจัดการแบบเรียลไทม์ของบุคลากรในสายงานให้คำปรึกษาผลิตภัณฑ์ความงามในอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง”. Academic Journal Phranakhon Rajabhat University 8 (1):84-105. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/88901.