เจนเขว้า เสวียน, and วงษ์อินทร์ ทองหล่อ. 2017. “ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนเอกชน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4”. Academic Journal Phranakhon Rajabhat University 8 (1):200-209. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/93920.