ไชยพันธ์พงษ์ สุรเจต, and เจนเขว้า เสวียน. 2017. “การประเมินการใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ของนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟิค จังหวัดพะเยา”. Academic Journal Phranakhon Rajabhat University 8 (1):191-99. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/93922.