เพชรสุทธิ อธิพงษ์. 2017. “การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี”. Academic Journal Phranakhon Rajabhat University 8 (2):66-80. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/95598.