ผลสะอาด ธวัชชัย. 2017. “มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการเกณฑ์ทหารและการจัดการกำลังสำรอง”. Academic Journal Phranakhon Rajabhat University 8 (2):44-54. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/95616.