จิตนุพงศ์ วิทยา. 2017. “ความมั่นคงทางการเมืองของระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภา”. Academic Journal Phranakhon Rajabhat University 8 (2):280-87. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/97959.