นาคลังกา ก., รองทอง ณ., สังฆมาศ ค., โถสุวรรณจินดา ว., โฆษิตพิพัฒน์ อ., วิริยะวิทย์ ณ. and จันทร์ควง พ. (2018) “THE DEVELOPMENT OF MANAGEMENT SYSTEM FOR LADPRAO CANAL COOPERATIVES COMMUNITY FUND”, Academic Journal Phranakhon Rajabhat University, 9(2), pp. 120–133. Available at: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/138554 (Accessed: 19 May 2024).