ไกยวรรณ์ ย., โสไกร ป., ผลาพรม ก., ณ วัฒนะประเสริฐ ก., ตามถิ่นไทย พ. and มั่งคั่ง ก. (2018) “MANAGEMENT MODEL DEVELOPMENT FOR DRIED BANANA COMMUNITY PRODUCT”, Academic Journal Phranakhon Rajabhat University, 9(2), pp. 79–90. Available at: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/139198 (Accessed: 20 May 2024).