ไทรฟัก พ. (2015) “แนวทางการบริหารการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สำหรับการจัดการเพื่อความมั่นคงและสมรรถนะ ในการบรรลุวิสัยทัศน์ของสถาบันการเงิน: กรณีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร”, Academic Journal Phranakhon Rajabhat University, 4(1), pp. 50–64. Available at: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/42013 (Accessed: 30 May 2024).