ปานพรหม ม. (2015) “คุณภาพการให้บริการสาธารณะตามหลักการบริหารจัดการที่ดี: กรณีศึกษา เทศบาลตำบลในพื้นที่บริเวณภาคเหนือตอนล่าง”, Academic Journal Phranakhon Rajabhat University, 4(1), pp. 65–78. Available at: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/42014 (Accessed: 26 May 2024).