อำนาจกิจเสรี ธ. (2015) “คุณภาพการส่งมอบบริการสาธารณะ: กรณีศึกษา เทศบาลตำบลในพื้นที่บริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา”, Academic Journal Phranakhon Rajabhat University, 4(1), pp. 79–90. Available at: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/42015 (Accessed: 25 May 2024).