ยินดียม ก. (2015) “ประสิทธิผลการบริหารองค์การตามหลักการ บริหารจัดการที่ดี: กรณีศึกษา เทศบาลตำบลในพื้นที่บริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา”, Academic Journal Phranakhon Rajabhat University, 4(1), pp. 106–118. Available at: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/42022 (Accessed: 30 May 2024).