นาเมืองรักษ์ ช. and พลอยชุม ส. (2015) “ภาวะผู้นำ: สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส”, Academic Journal Phranakhon Rajabhat University, 4(1), pp. 141–147. Available at: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/42036 (Accessed: 19 May 2024).