กัลปดี ว., ประสิทธิ์ผล ว. and ลู่โรจน์เรือง ว. (2015) “การศึกษาปัญหาความล่าช้ามีผลต่อการจัดการประสิทธิภาพ การขนส่งไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ของที่ทำการ ไปรษณีย์ลูกข่าย ศูนย์ไปรษณีย์ศรีราชา บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด”, Academic Journal Phranakhon Rajabhat University, 4(1), pp. 148–158. Available at: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/42037 (Accessed: 27 May 2024).