ต่วนศิริ ส. and วรรณเศียร ด. (2015) “ความสัมพันธ์ระหว่างการดำเนินงานตามรูปแบบการบริหาร และการดำเนินงานตามมาตรฐานและตัวชี้วัด การดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธของโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร ในสำนักงานเขตพระนครและดุสิต”, Academic Journal Phranakhon Rajabhat University, 4(1), pp. 159–165. Available at: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/42038 (Accessed: 19 May 2024).