โรจน์รุ่งสัตย์ พ., ฉิมทัต ส., ชุ่มจิตต์ จ. and ปัตพี ก. (2015) “การสร้างคู่มือสำหรับมัคคุเทศก์เพื่อแหล่งท่องเที่ยวประวัติศาสตร์ กรณีศึกษาอุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี จังหวัดเพชรบุรี”, Academic Journal Phranakhon Rajabhat University, 4(2), pp. 16–27. Available at: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/42044 (Accessed: 26 May 2024).