แสงศรี ส., เรืองฤทธิ์นำชัย น., พิริยะเวชากุล โ. and กิตตินรรัตน์ จ. (2015) “ความภักดีของลูกจ้างชั่วคราวที่ปฏิบัติงาน ในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร”, Academic Journal Phranakhon Rajabhat University, 4(2), pp. 36–46. Available at: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/42063 (Accessed: 28 May 2024).