ขันธิโชติ ส. (2015) “รูปแบบการเขียนบทความวิจัยเชิงคุณภาพ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการตลาดผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร จังหวัดนนทบุรี”, Academic Journal Phranakhon Rajabhat University, 5(1), pp. 45–56. Available at: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/42130 (Accessed: 21 May 2024).