เบ็ญจาธิกุล ฐ. (2015) “รูปแบบการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน”, Academic Journal Phranakhon Rajabhat University, 5(1), pp. 81–94. Available at: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/42159 (Accessed: 22 May 2024).