สายนุ้ย ภ., สถาพรวจนา ศ. and อินทร์รักษ์ ป. (2015) “การกำหนดนโยบายการศึกษาของประเทศไทย ในทศวรรษหน้า”, Academic Journal Phranakhon Rajabhat University, 5(1), pp. 108–117. Available at: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/42163 (Accessed: 19 May 2024).