ไทรชมภู บ. (2015) “การพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น พื้นที่คุ้งบางกะเจ้า (กระเพาะหมู) 6 ตำบลเพื่อการท่องเที่ยว และรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน”, Academic Journal Phranakhon Rajabhat University, 5(2), pp. 1–10. Available at: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/42177 (Accessed: 30 May 2024).