คลังกรณ์ จ. (2015) “เปรียบเทียบหลักนิติธรรมกับคำสั่งของคณะปฏิวัติรัฐประหาร”, Academic Journal Phranakhon Rajabhat University, 5(2), pp. 34–45. Available at: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/42192 (Accessed: 27 May 2024).