อินทรประไพ ส. (2015) “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการ ทรัพยากรนํ้าลุ่มนํ้าป่าสัก”, Academic Journal Phranakhon Rajabhat University, 5(2), pp. 68–81. Available at: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/42198 (Accessed: 30 May 2024).