ขันทะสิทธิ์ ธ., ดอกไธสง บ. and ไพรินทร์ บ. (2015) “การบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน ในบริเวณลุ่มน้ำโขงตอนบน”, Academic Journal Phranakhon Rajabhat University, 5(2), pp. 130–140. Available at: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/42232 (Accessed: 20 May 2024).