สายสุวรรณ ส., ดอกไธสง บ. and ศรีเหรัญ บ. (2015) “ความมีอิสระในการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฎ พ.ศ.2547”, Academic Journal Phranakhon Rajabhat University, 5(2), pp. 141–149. Available at: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/42237 (Accessed: 30 May 2024).