สงวนชม ย., อดิวัฒนสิทธิ จ., งามสนิท ส. and ศรีเหรัญ บ. (2015) “ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล”, Academic Journal Phranakhon Rajabhat University, 5(2), pp. 150–160. Available at: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/42241 (Accessed: 22 May 2024).