เรืองเวทยาวงศ์ ร. (2015) “การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ทางการตลาด สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง”, Academic Journal Phranakhon Rajabhat University, 5(2), pp. 161–174. Available at: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/42245 (Accessed: 19 May 2024).