มุขรักษ์ ท. (2015) “กระบวนท่าฟ้อนในการแสดงหมอลำกลอนวาด อุบลราชธานี”, Academic Journal Phranakhon Rajabhat University, 5(2), pp. 185–194. Available at: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/42254 (Accessed: 29 May 2024).