ฝ่ายเพีย ว. (2015) “การสร้างสรรค์ฟ้อนพื้นบ้านอีสาน: กรณีศึกษาวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์”, Academic Journal Phranakhon Rajabhat University, 5(2), pp. 195–207. Available at: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/42256 (Accessed: 27 May 2024).