รื่นสุข ภ. (2016) “รูปแบบการตลาดธุรกิจการให้บริการดูแลผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร”, Academic Journal Phranakhon Rajabhat University, 6(1), pp. 197–209. Available at: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/54306 (Accessed: 30 May 2024).