ทัพซ้าย น. (2016) “การพัฒนารูปแบบการสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพสำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ”, Academic Journal Phranakhon Rajabhat University, 6(1), pp. 210–220. Available at: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/54307 (Accessed: 30 May 2024).