ไทรชมภู ศ. (2016) “การท่องเที่ยวเชิงนิเวศบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพและ ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ ในพื้นที่คุ้งบางกะเจ้า อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ”, Academic Journal Phranakhon Rajabhat University, 6(2), pp. 9–19. Available at: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/54587 (Accessed: 27 May 2024).