บุญโท ส. (2016) “การวิจัยการแปลคัมภีร์พระไตรปิฎก”, Academic Journal Phranakhon Rajabhat University, 6(2), pp. 20–28. Available at: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/54588 (Accessed: 29 May 2024).