เสาธงทอง น. (2016) “ประชาธิปไตยแบบไทย”, Academic Journal Phranakhon Rajabhat University, 6(2), pp. 89–95. Available at: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/54589 (Accessed: 25 May 2024).